Ενότητα 6: Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Module Content

Units Status
1

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο ψηφιακό μάρκετινγκ

2

Ενότητα 2: Στόχοι του ψηφιακού μάρκετινγκ

3

Ενότητα 3: Στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ

4

Ενότητα 4: Κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ